Alquiler instrumentos

Solicitud  formulario prestamo  22-23

Enlace pago alquiler instrumento

 

 

*Extracte del REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLA DE MÚSICA CAN BLAU

 

ARTICLE VI, Capítol 3: Cessió d’instruments
L’Escola de Música Can Blau posseeix un servei destinat a la cessió d’instruments per a aquells alumnes que comencen amb un instrument i desitgen utilitzar-l’ho fins a la compra d’un propi, o que per causes de força major, necessitin la substitució temporal de l’instrument propi. El servei de cessió acaba després dels cursos d’iniciació i primer curs d’ensenyaments de grau elemental.
El servei de cessió d’instruments estarà subjecte a les condicions següents:

  1. Sol·licitud de préstec, en la qual figurin les dades personals de l’alumne, així com l’informe favorable del professor d’instrument que avala la sol·licitud.
  2. Aquesta sol·licitud estarà signada per l’alumne, si és major d’edat, o per la mare, el pare o tutor, si és menor d’edat.
  3. L’alumne presentarà la sol·licitud davant la secretaria del centre, qui s’encarregarà de tramitar-la i de procedir al lliurament de l’ instrument sol·licitat, en cas d’aprovació d’aquesta sol·licitud per l’adreça del centre i que l’escola disposi, en aquest moment, d’instruments per a la cessió.
  4. El període de préstec de l’instrument no serà, en cap cas, superior a un curs lectiu. Si fos necessari ampliar aquest termini a un curs més, l’alumne tornarà a sol·licitar el préstec per a la seva ampliació. Al tercer any l’alumne que segueixi estudiant a l’escola ja ha de disposar del seu propi instrument.
  5. L’alumne procurarà, en tot moment, fer bon ús de l’instrument prestat, podent incórrer en responsabilitats.
  6. En cas de desperfecte, trencament o desajust de l’instrument, serà l’alumne l’encarregat de la seva reparació, posada a punt o reposició. El centre no es responsabilitzarà, en cap cas, d’aquesta reparació.
  7. Una vegada complert el termini de préstec, l’alumne haurà de fer lliurament, al Secretari del centre, de l’instrument utilitzat en perfectes condicions.
  8. L’alumne paga pel préstec de l’instrument una quota anual.
  9. El centre vetllarà per al bon funcionament dels instruments que hi ha a l’escola, realitzant manteniments periòdics.